lunes, abril 28, 2008

EL PENEDÈS QUE ENS ESTIMEM


Malgrat la parafernàlia propagandística dels seus promotors , el sopar de la Nit de la Vegueria no va poder finalitzar amb una declaració conjunta per diferències amb el text. També es van produir absències significatives d'importants responsables polítics anunciats d'antuvi. Tot plegat crec que el resultat no va ser el previst.


Però vull centrar-me en la resposta del Govern a la resolució 91/VIII del Parlament. La resposta va en la mateixa direcció de l'esmena presentada per PSC-CPC i ICV-EUA al text de CIU i que no va comptar amb el suport d'ERC.En resum, el Govern compleix amb la legislació vigent en matèria de planejament i amb el seu programa, que és el programa de l'Entesa. La legislació mandata a dur a terme el planejament territorial parcial de set àmbits. El programa posa data a la seva realització. En coherència, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha complimentat la resolució 91 /VIII amb la següent resposta"D'acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 91/VIII, sobre la creació d’un àmbit funcional de planificació territorial que inclogui l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l’Anoia que s’hi vulguin adherir, aprovada per la Comissió de Política Territorial el dia 5 de desembre de 2007, em complau d’informar que he pres les determinacions següents:

“Encarregar a la Secretaria per a la Planificació Territorial per tal que, a través del Programa de Planejament Territorial, prengui les determinacions oportunes per tal de:

1. Promoure immediatament l’elaboració d’un pla director territorial, amb contingut del pla territorial parcial, que comprengui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i, en el seu cas, l’Anoia, que incorpori les determinacions corresponents als seus àmbits que s’assenyalen en els plans territorial parcials que estan en procés d’elaboració i tramitació d’acord amb la Llei 1/1995.
2. Considerar el mandat de la resolució 91/VIII en la definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, que s’haurà de fer a la propera revisió del Pla Territorial General de Catalunya, tot integrant el contingut del pla director territorial.”
Joaquim Nadal i Farreras
Barcelona, 18 d’abril de 2008


No hay comentarios: