martes, junio 22, 2010

El DPTOP APROVA L'AREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA PER A VILAFRANCA


El Govern acaba d'aprovarl'Area Residencial Estratègica de Les Bassetes a Vilafranca del Penedès ( divendres 18 de juny). És un bona decisió que garanteix una reserva estratègica de sòl per a la construcció d'habitatge protegit en els propers anys, ordena el creixement futur del barri de l'Espirall i el dota de nous equipaments. Aquesta decisió afavoreix un bon futur residencial per a Vilafranca del Penedès.

A continuació podreu llegir la nota de premsa del DPTOP, amb el detalls que fan referència a la nostra Vila.


El DPTOP aprova el planejament de les ARE de l'Alt Penedès-Garraf i de l'Hospitalet de Llobregat
La Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC) ha emès avui l’informe favorable del planejament de les àrees residencials estratègiques (ARE) de l’Alt Penedès-Garraf i de la Remunta, a l’Hospitalet de Llobregat. Aquest tràmit permetrà ara que el conseller de PTOP, Joaquim Nadal, en faci l’aprovació definitiva. Així,
El Pla director urbanístic (PDU) de les ARE de l’Alt Penedès-Garraf conté dos sectors, “Les Bassetes”, a Vilafranca del Penedès i “Entre Torrents”, a Vilanova i la Geltrú, amb una superfície de 33,84 hectàrees, que permetran la construcció de 2.083 habitatges, dels quals 1.048 seran protegits.
El sector de “La Remunta”, a l’Hospitalet de Llobregat, té una superfície de 10,06 hectàrees, on s’hi podran ubicar 797 habitatges, dels quals 478 comptaran amb alguntipus de protecció.
Les ARE garantiran els equipaments necessaris per a la població i seguiran unes estrictes directrius de qualitat urbanística.


Amb el tràmit d’avui, el DPTOP ha aprovat, fins ara, 11 PDU, que impulsaran 71 ARE en 59 municipis, amb un total de 72.403 habitatges, dels quals 39.196 són protegits.
Una ràpida tramitació

El Govern va aprovar el mes d’octubre de 2007 el Decret llei de mesures urgents en matèria urbanística, que té com a objectiu, entre d’altres, de dotar les administracions catalanes d’instruments per tal d’obtenir de manera immediata sòl per a la construcció d’habitatge assequible. Amb aquesta voluntat, el Decret definia tot un seguit d’instruments a l’abast de les administracions, entre les quals, les anomenades àrees residencials estratègiques (ARE).

Les ARE són sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran protegits. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret llei determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant plans directors urbanístics, promoguts pel DPTOP prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i propòsits generals.


Consens amb els ajuntaments

El DPTOP va impulsar un procés de consulta als ajuntaments des del primer moment de tramitació de les ARE. Fruit de les converses amb els municipis, es va fer una primera tria dels sectors que podrien acollir una ARE, la qual cosa es va plasmar en un document d’objectius i propòsits aprovat el febrer de 2008.

Després d’aquest període de consulta institucional, el DPTOP va començar a elaborar els plans directors urbanístics (PDU). Aquests PDU contenen els estudis justificatius dels nous sectors a urbanitzar, els plànols d’ordenació, les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació, l’avaluació econòmica i financera que en justifica la viabilitat, el pla d’etapes, la justificació de les determinacions de mobilitat i el projecte de les obres bàsiques d’urbanització. Igualment, els PDU van acompanyats dels documents ambientals que concreten les estratègies d’encaix al territori del nou sector.

El DPTOP va aprovar definitivament els 10 plans directors urbanístics (PDU) corresponents a 68 ARE en 56 municipis, després dels preceptius períodes d’informació pública, el mes de març de 2009.

No obstant això, van quedar pendents de tramitació dos PDU i algunes ARE individualment. Entre ells, el PDU de l’Alt Penedès-Garraf i l’ARE de “La Remunta”, a l’Hospitalet de Llobregat. Ambdòs casos tenen ara la seva tramitació degudament resolta, la qual cosa permetrà fer-ne l’aprovació definitiva, en el moment que el conseller del DPTOP ho consideri oportú.
ARE Les Bassetes
Els nous eixamples

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ARE “Les Bassetes”

Aquest nou barri de Vilafranca del Penedès tindrà una superfície de 17,34 hectàrees, ben articulades amb la trama urbana existent, i permetrà construir 1.124 habitatges, dels quals 562 tindran algun règim de protecció. El disseny que s’ha triat per aquesta ARE es basa en una trama ortogonal, de cinc illes amb tres bandes d’edificació lineal.

Aquesta disposició permet prioritzar el sentit nord-sud per tal de jerarquitzar la vialitat. Així, el trànsit principal es concentrarà en els tres carrers que enllacen amb l’avinguda Pelegrina i la glorieta de la carretera d’Igualada.Com a totes les ARE, s'ha projectat simultàmiament la trama dels carrers, els espais públics i els edificis, per tal d'assegurar que el nou barri neix amb les dotacions necessàries per a la qualitat de vida dels seus residents. L'ARE de "Les Bassetes" ajudarà a expandir la ciutat cap al nord, relligant la trama existent amb el barri de l'Espirall.
De les 17,34 hectàrees de superfície total de l'ARE de "Les Bassetes", un total de 2,10 es destinaran a equipaments i 6,60 més a espais lliures.
ARE Entre Torrents
ARE “Entre Torrents”

L’àmbit d’”Entre Torrents”, amb una superfície de 16,50 hectàrees, se situa en un àrea límit de la ciutat i, no obstant, relativament a prop del nucli antic de Vilanova i la Geltrú. Per tant, és un sector que pot acollir una densitat mitjana d’edificació, amb 959 nous habitatges, 486 dels quals protegits.

El sud de l’ARE estarà delimitat per la Ronda Ibèrica, un cinturó viari que travessa la part alta de la ciutat i que compta amb un projecte de desdoblament que inclourà la construcció de nous enllaços, amb rotondes en el cas del principals i amb configuració de carrers els secundaris. La Ronda, doncs, té grans possibilitats de jugar un paper d’estructurador urbà, extenent el teixit urbà cap al nord, mitjançant els desenvolupaments urbanístics de la nova ARE.

El nou barri tindrà també com a vial principal el carrer de la Masia d’en Frederic, que servirà per lligar l’ARE amb el nucli antic de Vilanova i amb el barri del Llimonet. Sobre aquest nou eix, s’articulara una trama ortogonal, amb una amplada dels carrers proporcionada a l’alçada de les edificaciones i, sobretot, a l’escala de la ciutat.

Els equipaments i edificis per a usos terciaris se situaran al perímetre de l’ARE i als llocs amb millor accés des de l’exterior. El projecte inclou, finalment, un gran parc urbà de 2,42 hectàrees que s’endinsarà al nucli històric.


ARE Remunta
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ARE “La Remunta”

El nou barri previst se situarà en els terrenys de l’antiga caserna de “La Remunta” i s’estendrà cap al sud del barri de Sanfeliu i el camí de Fonteta, amb una superfície total de 9,92 hectàrees, on s’edificaran 797 habitatges, dels quals 478 comptaran amb algun tipus de protecció.


Els objectius bàsics que persegueix són:

La creació de sòl residencial necessari per cobrir la demanda d’habitatge assequible.
La recuperació dels terrenys de l’antiga caserna de “La Remunta” per la ciutat.
La recuperació de la masia de “La Remunta” mantenint un espai al voltant i acomodant la seva pervivència a la volumetria de les noves construccions, tal com determina el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
La solució i nova ubicació dels habitatges afectats de l’àrea del camí de la Fonteta, que en l’actualitat es troben fora d’ordenació. Amb la conseqüent ampliació del parc de can Buxeres.
L’obertura del carrer Lleó fins el carrer de Miquel Peiró i Victorí, per tal de millorar la connectivitat del barri de Sanfeliu.

En resum, la transformació que la MPGM proposa modificar el destí de la major part dels sòls compresos al sector delimitat, alterant per obsolets i no adequats els usos, dotacions, edificacions, i els tractaments dels espais no edificables, sempre respectant els edificis catalogats a preservar.


Garantia de qualitat urbanística

A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.

Per tal d’assegurar la plasmació efectiva d’aquests objectius, el Decret llei estableix tot un seguit de requisits que han de complir aquestes zones de nou creixement. Entre aquests es troben garantir una correcta integració urbana de les ARE: una densitat mínima de 50 habitatges per hectàrea; una dotació suficient de sòl per a espais lliures i equipaments, o la inclusió de mecanismes d’aprofitament energètic.

D’altra banda, la redacció del PDU de l’Alt Penedès-Garraf i el planejament de l’ARE de la Remonta ha seguit els criteris apuntats en el Plec de recomanacions per a les ARE, un document que conté una sèrie de propostes concretes per a l’ordenació d’aquests sectors. Les recomanacions del Plec pretenen complir, entre d’altres, els objectius d’afavorir la diversitat d’usos en aquests nous eixamples; la creació d’espais de relació veïnal i de la nova identitat per a l’ARE, i el foment de la sostenibilitat, tant pel que fa a la garantia de transport públic com per l’impuls de les energies renovables.
Consorcis en marxa

Les ARE es desenvoluparan mitjançant la constitució de consorcis, formats per l’Ajuntament corresponent i INCASÒL. El Govern de la Generalitat ha aprovat, a hores d’ara, la creació de 37 consorcis, que donaran lloc a 47 ARE on s’impulsaran 54.017 nous habitatges, dels quals 29.255 seran protegits. Un total de 23 d’aquests 37 consorcis ja s’han creat i la resta estan en tràmits als ajuntaments.

Els consorcis podran impulsar directament la urbanització dels sectors o bé establir per conveni la seva gestió amb agents privats, cooperatives o altres figures.

No hay comentarios: