martes, junio 22, 2010

EL LOGIS PENEDÈS COMENÇA LA SEVA MARXA


El LOGIS PENEDES és una de les infraestructures bàsiques per al nostre territori penedesenc. la logística i la demanda industrial així ho marquen. Ens cal més sòl per a un logístic de qualitat i amb valor afegit, ben comunicat i amb capacitat de generar més i millors llocs de treballs i una aposta pel desenvolupament territorial integrat i equilibrat. Ara caldrà fer el debat de l'instrument de planejament, amb el rigor que és necessari en aquestes circunstàncies.


NOTA DE PREMSA

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC) ha aprovat inicialment avui ( divendres 18 de juny) el Pla director urbanístic (PDU) que recull i ordena el conjunt d’actuacions necessàries per impulsar el Centre Intermodal del Penedès.
Aquest nou centre intermodal:

Generarà un promig de 425,6 MEUR anuals en l’economia catalana i fins a 5.770 llocs de treball directes. El Centre intermodal abastarà una superfície de 177 ha, als termes municipals de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Castellet i la Gornal i Sant Jaume de Domenys.
Combinarà zones d’activitat econòmica i logística amb serveis, indústries netes i formació.
Inclourà una terminal intermodal de mercaderies, connectada en un futur al Corredor ferroviari mediterrani; un nou accés a l’AP-7, i un vial de connexió entre l’autopista i l’A-7.
Ampliarà els espais oberts protegits amb 125 ha de sòl no urbanitzable.
Inclourà les mesures correctores de l’impacte paisatgístic i un disseny funcional ecoeficient
Centre Intermodal del Penedès

El PDU aprovat inicialment avui per la CUC suposa el primer pas del planejament urbanístic necessari que impulsarà el DPTOP per tal de fer realitat el Centre intermodal del Penedès (conegut com a LOGIS Penedès), que combina actuacions viàries, ferroviàries i de política de sòl.

El Centre intermodal del Penedès (o LOGIS) és un dels centres logístics intermodals previstos en el Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya i és coherent amb les determinacions del Pla Territorial del Camp de Tarragona.

Aquest PDU constitueix el document marc del qual es derivaran, posteriorment, tots els instruments de planificació més detallada que relligaran el desenvolupament de cada infraestructura amb l’impuls de les zones d’activitat econòmica, els serveis i els equipaments de formació i recerca.

Una vegada aprovat inicialment, el PDU se sotmetrà ara a informació pública i a informe dels ajuntaments i altres administracions implicades.

A més de les reserves de sòl necessàries per començar a impulsar el desenvolupament del Centre intermodal, el PDU conté un estudi paisatgístic elaborat pel Centre de Recerca i Projectes de Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest estudi identifica els aspectes més importants a tenir en compte en la planificació per tal de minimitzar l’impacte ambiental, alhora que estableix ja les mesures correctores que caldrà aplicar.
Més de 400 MEUR anuals per a l’economia catalana

Així mateix, el PDU inclou un estudi d’impacte territorial, elaborat pel Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i un altre estudi d’impacte econòmic elaborat pel Departament d’Economia de la mateixa universitat.

Segons aquest estudi, l’activitat generada pel centre intermodal del Penedès generaria un promig anual de 425,6 MEUR de contribució al PIB de Catalunya. L’ocupació directa generada pel futur centre s’estima en un promig de 5.770 llocs de treball. No obstant, tenint en compte els impactes indirectes i induïts, aquest efecte en l’ocupació podria situar-se –també segons una hipòtesi intermèdia- en 9.330 llocs de treball.

La inversió pública estimada per tal de fer realitat les infraestructures i la urbanització necessàries es calcula en 126,7 MEUR. L’estudi de la URV preveu que aquest fet estimularà una inversió privada afegida en naus i instal·lacions logístiques de 344,9 MEUR.

L’àmbit del PDU aprovat avui és de 404,5 ha. D’aquestes, el Pla destina 177 ha a les infraestructures i àrees d’activitat econòmica del centre intermodal. A banda, el PDU amplia els espais oberts amb un règim de protecció especial en 125 hectàrees, principalment a la riera de Marmellat i al turó del Papiol. La resta, fins arribar a les 404,5 ha, no és objecte de cap modificació.

Les 177 hectàrees pròpiament del Centre intermodal del Penedès es distribueixen de la següent manera:

Activitat logística i intermodal: el PDU dedica 27 ha a activitats intermodals amb accés ferroviari directe i 69 ha a activitats logístiques.Així, es construiràuna terminal intermodal de mercaderies, amb una longitud inicial de 550 metres, ampliables a 750 metres. En un primer moment, estaria connectada a la via ferroviària d’ample ibèric i, en un futur, al corredor d’ample internacional entre Tarragona i Castellbisbal que formarà part del Corredor Mediterrani.

Indústria neta i serveis: el LOGIS Penedès comptarà amb 16ha d’espai per a indústria neta i 5,8 hectàrees més per als serveis que precisaran aquestes empreses.

Zones verdes: un total de 37 hectàrees de l’àmbit del Centre intermodal es reserven a espais lliures i zones verdes. La vialitat interna del centre ocuparà 18 ha.

Equipaments: el PDU també preveu una dotació per a equipaments de més de 40.000 m2, destinats a acollir activitats formatives i de R+D relacionades amb la logística.

Un nou accés a l’autopista AP-7 i un vial de connexió entre l’autopista i l’autovia A-7. Aquest darrer vial serà objecte d’un pla especial específic per garantir l’aïllament visual i acústic respecte el nucli urbà de Banyeres del Penedès. En aquest sentit, es preveu un parc linial amb la funció d’amortir l’impacte d’aquesta infraestructura.

El pla director urbanístic aposta perquè aquest nou centre intermodal que incorpori els mecanismes necessaris d’estalvi d’aigua i d’energia, així com per a la reutilització d’aigües pluvials i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Es preveu que les obres del LOGIS Penedès podrien començar el 2013, amb un termini d’execució aproximat de dos anys.

No hay comentarios: