jueves, octubre 02, 2008

UNA BONA RESOLUCIO, UNA BONA ESTRATEGIA


Avui el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució política en relació al nou model de finançament per Catalunya. Ha estat una bona resolució que reforça l'estratègia del Govern de la Generalitat i del President Montilla en la negociació amb el Govern d'Espanya.

El PP i el Grup Mixt s'han oposat, s'han quedat al marge. CIU ha transaccionat i això és bo. És bo per a ells i ho és per a l'estratègia dels grups que donen suport al Govern en la negociació del nou finançament. Considero que el PP no s'avindrà mai a donar suport a aquesta negociació i, pel que fa al Grup Mixt,fan esforços terribles per trobar un espai parlamentari...

L'ambient era d'entusiasme contingut. Tots som conscients de la complexitat del moment , però estic esperançat en que el resultat final del procés estigui a l'alçada d'allò que necessitem al país.Jo confio en el nostre Govern i en el Govern d'Espanya.

Per a aquells seguidors del blogg que la vulguin llegir, us transcric la resolució aprovada.


RESOLUCIÓ sobre el NOU MODEL DE FINANÇAMENT PER A CATALUNYA


Davant del procés de negociació del nou model de finançament, el Parlament de Catalunya constata

a) Que l’aprovació d’un nou model de finançament és una obligació legal recollida en l’Estatut aprovat pel Parlament i les Corts i referendat pel poble de Catalunya.

b) Que no s’ha respectat el termini legal que exigia a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat l’obligació de concretar l’aplicació del model de finançament de la Generalitat establert a l’Estatut

c) Que l’acord final, resultat del pacte i la negociació amb l’Administració General de l’Estat, haurà de respectar íntegrament els preceptes i criteris de l’Estatut.

d) Que una part de la resposta que cal donar a l’actual situació de crisi es correspon amb la necessitat de millorar el finançament per tal de reforçar els serveis personals que la Generalitat presta, així com per millorar la productivitat de les empreses

El Parlament de Catalunya dóna suport al govern en la seva negociació per tal d’assolir un bon acord que ens permeti disposar d’un sistema de finançament just per la Generalitat de Catalunya. Aquest acord s’ha de produir en el marc de bilateralitat de la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. El nou model ha de tenir vigència a partir de l’1 de gener del 2009. D’acord amb les previsions de l’Estatut el model podrà aplicar-se gradualment per garantir-ne la viabilitat financera, i haurà de contemplar un sistema d’actualització i revisió

El Parlament de Catalunya insta al govern a continuar negociant el nou model de finançament de la Generalitat per tal que :

- El finançament de la Generalitat estigui essencialment vinculat als impostos que paguen els catalans i, en aquest sentit, els recursos de les finances de la Generalitat en l’exercici 2009 han d’incloure el rendiment complet de tots els tributs estatals cedits, d’acord amb el que disposa l’Estatut en els seus articles 203, 206 i 210, i en les disposicions addicionals 7, 8, 9 i 10.

- L’aplicació del nou model de finançament permeti un increment substancial dels ingressos de la Generalitat i comporti una reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat.

- Una part dels impostos que els ciutadans de Catalunya paguen per damunt de la mitjana reverteixin en el serveis que la Generalitat presta als catalans. És en aquest sentit que per a la determinació dels recursos financers de la Generalitat es tindran en compte les necessitats de despesa i la capacitat fiscal.

- Catalunya continuï sent solidària. La solidaritat ha de garantir que les CCAA amb menys recursos puguin prestar els seus serveis públics essencials en condicions similars amb la resta, sempre que portin a terme un esforç fiscal similar, tot garantint el principi d’ordinalitat a cada exercici pressupostari. Per això :

o Els recursos destinats als serveis d’educació, de sanitat i altres serveis socials essencials s’anivellaran per tal que en els mateixos serveis prestats en altres CCAA es puguin assolir nivells semblants sempre que es porti a terme un esforç fiscal similar.

o La variable bàsica per distribuir els recursos anivellats ha de ser la població, rectificada pels costos diferencials i el percentatge de població immigrant i la resta de variables contemplades a l’Estatut. Aquestes variables han de ser objecte d’actualització anual.

o L’Estat ha de garantir que l’aplicació dels mecanismes d’anivellament no alteri en cap cas la posició de Catalunya en l’ordenació de rendes per càpita entre les comunitats autònomes abans de l’anivellament.

- La Generalitat tingui capacitat per regular i gestionar els seus recursos i en aquest sentit :

o El reconeixement de la capacitat normativa que permet l’Estatut, centrada especialment en l’ampliació de la capacitat normativa sobre l’IRPF i sobre l’IVA, en aquest últim cas particularment en les operacions efectuades en fase detallista

o La creació d’un consorci amb participació paritària entre l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria i l’Agència Tributària de Catalunya. Aquest consorci ha de poder gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar la totalitat dels impostos cedits a Catalunya d’acord amb les possibilitats que confereix l’article 204.2 de l’Estatut de Catalunya.

o S’ha d’efectuar el traspàs de les competències i els mitjans relatius a la revisió per la via administrativa de les reclamacions que els contribuents puguin interposar contra els actes de gestió tributària dictats per l’Agència Tributària de Catalunya.

o S’han d’establir les fórmules de gestió consorciada del cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els municipis.

- Es constitueixi la “finestreta única” a fi i efecte que els ciutadans pugin tramitar qualsevol impost en qualsevol oficina, amb independència de quina administració en sigui el titular.

- El principi de lleialtat institucional preveu que l’Estat compensi a la Generalitat per a totes aquelles decisions que prengui i que comportin una major despesa o un menor ingrés a càrrec de la Generalitat A aquests efectes, s’insta al Govern a seguir treballant en l’avaluació de l’impacte que han tingut les decisions adoptades unilateralment per part de l’Estat.

El Parlament constata la necessitat d’avançar en un acord que expressi la unitat de les forces polítiques, com reclama la societat catalana, en la proposta que el Govern de la Generalitat ha de negociar amb el Govern de l’Estat.

El Parlament de Catalunya insta al govern al ple desenvolupament de les competències previstes en l’Estatut de la Generalitat en relació a les hisendes locals.


Palau del Parlament, 2 d'octubre de 2008

1 comentario:

Josep M Comajuncosas dijo...

què és això de dir que el model ha d'estar vigent l'1 de gener del 2009, això és incomplir l'estatut. Havia d'estar vigent des de l'Agost i si no ho està s'han de cobrar els endarreriments.
Quina és aquesta resolució que sols diu el que diu l'estatut? no hi ha res a dir perquè no l'han complert. Sols cal dir que en contrapartida no se'ls aproven els pressupostos i, si s'avenen a negociar, potser els aproven els dels 2010.
A mi que s'hagin posat d'acord acordant no parlar de xifres (en una negociació de...finançament!) ni de què fer si no hi ha acord...em faria riure si no me'ls conegués ja. Que s'ho confitin tot.